การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (เฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ)
คำเตือน : ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้น
เงื่อนไข
เงื่อนไขการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวงจะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และ ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า(ผู้มีชื่อในใบเสร็จรับเงินประกัน) เท่านั้น
การคืนเงินประกันในครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบจากฐานข้อมูล จึงอนุโลมให้ผู้ขอคืนเงินประกันไม่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินประกัน
ผู้ยื่นคำขอคืนรับทราบและยอมรับว่าหากได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว จักไม่นำใบเสร็จเงินประกันไปทำการขอคืนการการไฟฟ้านครหลวงอีก
การไฟฟ้านครหลวงจะใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอคืน ในการตรวจสอบกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบกับฐานข้อมูลเงินประกัน หากพบว่าถูกต้องตรงกัน จะทำการคืนโดยไม่เรียกเอกสาร
เพื่อความสะดวกในให้บริการแก่ผู้ยืนคำขอคืนทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น เลขประจำตัวประชาชน อีเมล์แอดแดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
บัญชีแสดงสัญญา
???warning???